Qme12 Privacy beleid

Qme12 hecht zeer veel waarde aan de privacy van de gebruikers van onze diensten. Onderstaand treft u onze privacy verklaring aan.

Privacy & Cookieverklaring qme12

Via deze online vragenlijst worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt en worden er cookies geplaatst. Wij respecteren de privacy van sollicitanten en medewerkers, en achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.  

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de relevante privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

⦁ wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze Privacy & Cookieverklaring;

⦁ wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

⦁ wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

⦁ wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

⦁ wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

De software van Qme12 wordt gebruikt voor het afnemen van bepaalde assessments van sollicitanten en medewerkers. In deze Privacy & Cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Qme12 verwerkt, en voor welke doeleinden. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze Privacy & Cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 30-05-2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens

 

Door het gebruiken van de leer- en ontwikkelomgeving laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, of gegenereerd, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze Privacy & Cookieverklaring genoemde doelen:

⦁ Naam en geboortedatum 

⦁ Contactgegevens: email-adres 

⦁ Gebruikersnaam

⦁ Wachtwoord

⦁ Geslacht

⦁ Opleidingsniveau

⦁ Antwoorden op vragen van en resultaten van vragenlijsten 

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

⦁ het goed laten functioneren van dit platform;

⦁ het verschaffen van toegang tot de vragenlijsten;

⦁ het analyseren van competenties en het opstellen en monitoren van een ontwikkelplan hiervoor;

⦁ het verkrijgen van inzicht in de medewerkers- en klanttevredenheid;

⦁ het vergelijken van prestaties van medewerkers, afdelingen, teams;

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

Bewaartermijnen

 

Wij bewaren uw gegevens tot twee jaar na uw uitdiensttreding, of langer om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens maximaal twee jaar bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

 

Vertrouwelijkheid

 

De persoonsgegevens die wij via de vragenlijsten verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (zoals een eventueel met u te sluiten arbeidsovereenkomst) of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. 

 

Beveiliging

 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

 

Cookies

 

De assessmentomgeving maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon wordt opgeslagen. 

 

Uitschakelen van cookies

 

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browser instellingen te wijzigen (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Wees u ervan bewust dat het uitschakelen van cookies een groot effect op de online omgeving. Het uitschakelen van cookies zal er in bijna alle gevallen voor zorgen dat bepaalde functionaliteiten niet meer werken. 

 

Verwijderen van cookies

 

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Websites van derden

 

Deze Privacy & Cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de online omgeving zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze Privacy & Cookieverklaring

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy & Cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

 

Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens

 

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Daarnaast kunt u een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van u verwerken. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar privacy@qme12.com. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

 

Mocht u verder, na het lezen van onze Privacy & Cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. 

Servicedesk qme12

info@qme12.com